DEIALDIA: UNEDEKO GRADU ETA MASTERREKO IKASLEEI ZUZENDUTAKO PRESTAKUNTZA-PROGRAMA.

>>DEIALDIA: UNEDEKO GRADU ETA MASTERREKO IKASLEEI ZUZENDUTAKO PRESTAKUNTZA-PROGRAMA.

Hasiera>Berriak>UNEDeko Gradu eta Masterreko ikasleei zuzendutako Prestakuntza Programa

UNEDeko Graduko eta Masterreko ikasleei zuzendutako prestakuntza-programa, Santander Bankuak finantzatutako jarduera akademikoari laguntzeko proiektu berezia garatuko da.

UNEDek lankidetza-hitzarmena sinatu du Santander Bankuarekin, proiektu bereziak garatzeko, irakaskuntza- eta ikerketa-edukietarako eta jarduera akademikoari laguntzeko. Proiektu horietako bat gauzatzeko, Unibertsitateak prestakuntza-beka bat deitu du, honako klausula hauen pean:

DEIALDIAREN XEDEA
Deialdi honen xedea da prestakuntza-beka bat ematea, lehia-mailan, eta objektibotasun eta publizitate printzipioen arabera, Santander Bankuak finantzatutako hurrengo proiektua egiteko:

Edukien garatzailea eta enpresa/erakundeen eta ikasleen jarraipena praktiketan.

ESKATZAILEEN BETEKIZUNAK
Eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean, eskatzaileek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

A) Espainiako nazionalitatea edo Espainian bizilekua duen atzerritarra izatea.
B) Pedagogia, Psikologia edo ADE graduko tituluetako 2018-2019 ikasturtean matrikulatutako ikaslea izatea, edo bekaren edukiari atxikitako UNEDeko master ofizial batean aritzea.
Eskatzailea Graduko ikaslea bada, eskabidea aurkeztu den egunean, gutxienez, egiten ari den titulazioko ECTS guztien % 50 gaindituta eduki beharko du.

C) Urrutiko metodologian eta e-learning plataformetan esperientzia
D) Ingeleseko ezagutzak izatea.
E) Beka honen deialdia egiten duen erakundean prestakuntza-beka bat ez izatea, sei hilabete baino gehiagorako.
F) Prestakuntza osagarria eta bekaren edukian izandako esperientzia espezifikoa positiboki baloratuko dira.
LAGUNTZAREN EZAUGARRIAK
3.1. Hornidura ekonomikoa eta finantzazioa.

Diru-laguntza hilean 1.000 € gordineko diru-kopurua izango da, eta Santander Bankuarekin dagokion aurrekontuko zuzkidurari egotziko zaio.

Ordainketak hilero egingo dira, eta, egun kopuruaren arabera, indarrean dagoen araudiak ezarritako atxikipenak kenduko dira, proiektuaren zuzendaritzak aldez aurretik ziurtatu ondoren ,bekadunaren betebeharrak aprobetxatzen eta betetzen direla egiaztatzen badu arduradunak. Zuzkidura hori ez da inolaz ere soldataren edo ordainsarien izaera izango, bekaren proiektuan parte hartzeagatik laguntza ekonomikoa baizik.

3.2. Bekaren iraupena

Deialdi honen babesean emandako bekaren iraupena 2019ko ekainaren 30era arte izango da, eta dagokion esparrura sartzen den egunetik aurrera hasiko da zenbatzen. Hala ere, nahitaezkoa izango da Hautaketa Batzordearen ebazpena Koordinatzeko  Barne Buletina (aurrerantzean BICI) argitaratu eta hurrengo bost egun naturaleko epean.

3.3. Errealizazio-zentroa

Lanak OIEZn egingo dira, UNEDeko Errektoretza eraikinean kokatuta, Bravo Murillo kaleko 38, 28015 – Madril zenbakian.

ESKABIDEAK FORMALIZATZEA
4.1. Eskabideak aurkezteko epea hamar egun baliodunekoa izango da, deialdi honen oinarri arautzaileak UNEDeko  BICI-n argitaratzen direnetik kontatzen hasita.

4.2. Ondoren aipatzen diren eskabideak eta agiriak Ikasleen Zerbitzura (U02800016 kodea) aurkeztuko dira, esteka honetan kontsulta daitekeen edozein laguntza-bulegoren bitartez.

Era berean, Correos-eko bulegoetan aurkeztu ahal izango ditu, Herri Administrazioetarako Erregistro Elektronikoko Zerbitzuaren bitartez.

4.3. Deialdi honi erantsitako eskaera-orria interesdunen eskura dago hurrengo estekan. Eskatzaileak posta elektroniko bat adierazi beharko du jakinarazpenetarako inprimakian.

4.4. Inprimakiak, behar bezala beteta, honako agiri hauek aurkeztu beharko ditu:

A) NANaren edo AIZaren fotokopia. Beste herrialde batzuetako herritarrek Espainian nazionalitatea egiaztatzen duten agirien fotokopia aurkeztu beharko dute.
B) Curriculum Vitae.
C) Egunean sartutako merezimendu guztiak egiaztatzen dituzten ziurtagiriak, tenkatuak izateko.
Balorazio-baremoan kontuan hartuta (atzerrian lortutako titulazioak arlo horretan eskumena duen Espainiako Ministerioak homologatuta egon beharko du).

D) hautagaiak izan ditzakeen beste unibertsitate titulu ofizialen benetako kopia elektronikoa, edo, hala badagokio, bidalketako eskubideak ordaintzeko gordekina.
E) Lan-bizitzari buruzko txostena, eta lan egin ez badu, alta-egoerarik ez izateari buruzko txostena.
F) Memoria Breve, gehienez bi orrialde eta behar bezala sinatuta, eskatutako beka eskuratzeko interesa azalduz.
4.5. Aurkeztutako dokumentazioa osatu gabe badago edo  zuzentzeko moduko akatsak aurkezten baditu, interesdunari eskatu beharko zaio, hamar egun naturaleko epean, eskaeran atzera egin dezan, baldin eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68.1 artikuluan aurreikusitako baldintzen arabera ebazpena eman eta gero. Horretarako, hamar egun naturaleko epean, eskaera atzera botako zaio.

HAUTAGAIEN EBALUAZIOA ETA HAUTAKETA
Beka esleitzeko ebazpena gehienez bi hilabeteko epean emango da eskabideak aurkezteko epea amaitzen denetik kontatzen hasita. Ebazpena UNEDeko BICI-n  argitaratuko da.

Emakidaren ebazpenean sartzen ez diren eskabideak ukatutzat joko dira, eta web orrian adieraziko dira, berariaz adierazita

Laguntza ukatzeko arrazoiak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 35. artikuluan xedatutakoaren arabera.

BEKAREN ONURADUNAREN ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK
7.1. Eskubideak

Oro har, beka honen onuradunak honako eskubide hauek izango ditu:

Izendaturiko zeregina normaltasunez garatzeko laguntza eta laguntza deialdia egiten duen organoari, bekaren aldian zehar garatutako aurrerakuntza eta konpetentzien jarraipen eta ebaluazio iraunkorra eginez.
Bekari dagokion diru-hornidura jasotzea, deialdi honetan ezarritako moduan, eta UNEDek emandako arau orokorrak.
Dagokion oporren proportziozko zatiaz gozatu, proiektuaren premien arabera.
Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean sartzea, indarrean dagoen legedian ezarritako baldintzetan.
Bekaren aldia amaitzean, Ikasleen Errektoreordetzak ziurtagiri bat egingo du, eskuratutako ezagutzak eta gaitasunak egiaztatzeko.
7.2. Betebeharrak

Onuradunak bekaz gozatzeak berekin dakar deialdi honetan ezarritako arauak onartzea, bai eta Unibertsitateak bere eskumenen eremuan zehazten dituen arauak ere, prestazioaren garapena gainbegiratu eta ebaluatzeko.

Gainera, honako betebehar hauek ere ekarriko ditu:

Trebakuntza-prozesuaren etapa desberdinak aprobetxatzea, eta, proiektuaren koordinazio-taldeak gainbegiratuta, arduraz bete behar izatea.
Atxikitze zentroan sartu, deialdi honetan ezarritako epean.
Bere dedikazio-araubidea astean 25 ordukoa izango da, proiektuetako zuzendaritza-taldeak goizez eta/edo arratsaldez banaturik, proiektuaren beharren arabera (ohikoa, 9: 00etatik 14: 00etara).
Edozein gabezia zuzendaritzari eskatu beharko zaio, gutxienez, hiru lanegun lehenago; eskabidean, horren arrazoia eta justifikazioa sartuko dira, baita eskatutako orduak noiz berreskuratuko diren ere. Orduen berreskurapena orientazio-teknikekin bateragarria den ordutegian egingo da.
Mediku-arrazoiengatik ez bada eskaera egin, eta, ahal bada, zuzendaritzari jakinaraziko zaio, gutxienez hiru lanegun lehenago, hitzorduaren mediku-egiaztagiria aurkeztuta. Era berean, ondorengo ziurtagiri medikoa emango da, dagokion zerbitzuak sinatu eta zigilatuta. Medikuaren urgentziazko kasuetan, dagokion mediku-egiaztagiria aurkeztuko da.
Edozein kasutan ere, deialdia egiten duen organoan ez dago justifikaziorik, astebeteko epean, beka onuradunari desegiteko arrazoia izango da, eta hurrengo zerrendarako hurrengo hautagaia deitu beharko du:
Interesatuak bekari uko egiten badio, EEko Zuzendaritzari jakinaraziko zaio erabakia, eta, gutxienez, 15 egun naturaleko epea izango du.
Organo eskudunek egin ditzaketen egiaztatze- eta kontrol-jarduketak egin behar dira, behar den informazio guztia emanez.
Bekaren gozamenaren ondorioz ezagutzen diren gaiei, datuei eta informazioei dagokien zuhurtzia mantentzea, eta ezin izango dira erabili norberaren edo hirugarrenen mesederako, edo interes publikoaren kaltetan.
ARAUBIDE JURIDIKOA ETA BATERAEZINTASUNAK
8.1. Deialdi honi honako araudi hau aplikatuko zaio:

Deialdiaren oinarri arautzaileak.
39/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearena.
40/2015 Legea, urriaren 1ekoa, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena.
12 zk: 2019 kurtsoa 2018/19

38/2003 Legea, azaroaren 17koa, Diru-laguntzei buruzkoa.
47/2003 Legea, azaroaren 26koa, Aurrekontuei buruzkoa.
2/2009 Lege Organikoa, abenduaren 11koa, atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei eta haien gizarteratzeari buruzko urtarrilaren 11ko 4/2000 Lege Organikoa erreformatzekoa.
1493/2011 Errege Dekretua, urriaren 24koa, Gizarte Segurantzako sistema eguneratzeari, egokitzeari eta modernizatzeari buruzko abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen Hirugarren Xedapen Gehigarrian, abuztuaren 1eko 27/2011 Legearen Hirugarren Xedapen Gehigarrian, jasotakoa garatzeko baldintzak eta baldintzak arautzen dituena.
1239/2011 Errege Dekretua, irailaren 8koa, UNEDeko estatutuak onartzen dituena.
Aplikatu beharreko gainerako erregelamenduzko arauak.
8.2. Deialdi honen babesean, beka hau bateraezina da antzeko beste beka edo laguntza batekin eta, oro har, soldata-izaera duen edozein diru-kopururekin, bai eta sektore publikoan jarduera profesional edo enpresarialak gauzatzearekin ere.

8.3. Bekaren emakida eta gozamenak ez du ezartzen onuradunen eta UNEDen arteko lan-harremanik edo estatutupeko inolako loturarik, eta ez du inolako konpromisorik hartzen langile horiek funtzionario edo lan-kontratuko langileen artean  sartzeko.

 

UKO EGITEA ETA EZ-BETETZEAK
9.1. Bekaren amaieraren ondorioz, uko egin beharko zaio atxikipen-zentroan ez sartzeari, justifikatutako etenaldia egin ondoren, eta onuradunak eskaturik, gutxienez hamabost egun lehenago eskaturik, bekaren amaierari uko egin izanaren ondorioz, bekaren amaiera ekarriko duen uko egitea.

9.2. Oinarri hauetan eta aplikagarri diren gainerako arauetan ezarritako eskakizun eta betebeharrak guztiz edo zati batean ez betetzea.

Dagokion emakida-ebazpenean ezar daitezen, espedientea ireki egingo da, eta horren izapidetzeak, interesdunari entzun ondoren, eman zaion beka partzialki edo erabat ezeztatu ahal izango du, eta, hala badagokio, aplikatzekoak diren irizpideen arabera eta dagozkien berandutza-interesak kontuan hartuta ezarritako zenbatekoa itzuli beharko du.

BALIABIDEAK
Beka honen esleipenaren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkez daiteke UNEDeko Errektorearen aurrean, UNEDeko bizikletan argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, Herri Administrazioen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 122. artikuluan xedatutakoaren arabera.

UKO EGITEA ETA EZ-BETETZEAK
Genero-berdintasunaren UNEDek bere gain hartutako balioaren arabera, deialdi honetan genero-berdintasunari buruz egiten diren izendapen guztiak genero femeninoan egiten direla ulertuko da, titularraren sexua hala eskatzen duenean.

ESKAERA AURKEZTU

2019-01-19T11:19:24+01:00

Iruzkina idaztea